Ruch Pomocy Bezrobotnym - Zduńska WolaCele i zadania Ruchu


Stowarzyszenie „Ruch Pomocy Bezrobotnym” w wytyczonych sobie celach statutowych widzi szerokie możliwości działania. Chodzi nie tylko o ratowanie ludzi przed biologicznym wyniszczeniem z powodu długotrwałego braku istotnych składników pożywienia, lecz także chodzi o poszukiwanie długofalowych rozwiązań zaistniałych problemów biedy, nędzy i poniżenia osób wykluczonych ze społeczeństwa przez długotrwałe bezrobocie.

Planowane konferencje

Konferencja "Demokracja Finansowa i Barter Wielostronny jako sposób na bezrobocie" 02.07.2005

    Ruch Pomocy Bezrobotnych pragnie podjąć dyskusje społeczną nad sytuacją finansową wspólnot lokalnych. W samorządach różnych szczebli spotykamy się ze zjawiskiem przekazywania zadań przez władze centralne bez zabezpieczenia tych zadań w środki finansowe. Problem podejmowania się zadań przez wspólnoty lokalne bez odpowiedniego do tych zadań budżetu występuje nie tylko w Polsce. W niektórych krajach wypracowano procedury planowania budżetowego, które uniemożliwiają  takie zaplanowanie zadań, do których zabrakłoby środków budżetowych. Procedury te działają w oparciu o programy komputerowe ograniczające dysproporcje między zadaniami wspólnoty a środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji tej wspólnoty. Nie chodzi nam tutaj o zmniejszanie zakresu zadań, ale o przekazywanie lub stworzenie środków finansowych na ich realizację.
Nie może być demokracji lokalnej bez demokracji finansowej.

Dotychczas zbyt mało zrobiono, aby zrealizować konstytucyjną zasadę prawa do pracy

    Celem demokracji finansowej jest doprowadzenie do wykorzystania zasobów lokalnych przez uruchomienie nowych środków finansowych wg koncepcji wykraczających poza utarte procedury postępowania gospodarki liberalnej i bankowości odsetkowej.  Koncepcje te zostały wypracowane przy okazji spotkań Realizatorów Lepszych Czasów w Zgromadzeniu Księży Pallotynów w Warszawie. W roku 2003 powstała książka Jacka Rossakiewicza „Demokracja finansowa” jako podsumowanie i rozwinięcie omawianych tam wątków.

Podstawy teoretyczne Ruchu

    Dzięki dwuletniej internetowej dyskusji teoria demokracji finansowej zyskała nowy kształt  a ewangeliczne zasady metaekonomiczne zostały wyrażone językiem ekonomii klasycznej.  Publikowane poniżej fragmenty nowego opracowania zasad Demokracji Finansowej stanowią uzupełnienie wyżej wymienionej książki.  Ujęcie dorobku przeprowadzonych dyskusji jest zasługą Autora i on ponosi odpowiedzialność za sformułowania  poruszanych tematów. Wiele propozycji Demokracji Finansowej jest jego autorstwa. Oto zasady Demokracji Finansowej przedstawione najbardziej skrótowo - w 15 punktach.  


Zaproszenie do dyskusji

    Pozostaje dyskusja, dopracowanie metody i wcielanie w życie słusznych zasad ekonomii pozytywnej: demokracji finansowej, gdyż stara ekonomia, tzw „klasyczna” lub „liberalna” jest nie tyle bezradna wobec finansowych i gospodarczych problemów współczesnego świata, co wręcz te problemy wytwarza.

    Swoje uwagi prosimy kierować bezpośrednio do Autora:

    Jacka A. Rossakiewicza
   

Ruch Pomocy Bezrobotnym, Pl. Wolności 22, 98-220 Zduńska Wola