credoaplaaplaaplaaplaapla credo
credo

Warszawa, 28 lipca 2009PROJEKT CREDO     Projekt Credo był inicjatywą społeczną z dziedziny ekonomii i finansów. Powstał w połowie 2009 roku na bazie dyskusji
o polityce monetarnej toczących się w Internecie.
     Grupa osób upatrująca w obecnym systemie finansowo-monetarnym źródła większości problemów obecnych społeczeństw, postanowiła powołać stowarzyszenie, którego celem będzie propagowanie i praktyczne sprawdzenie alternatywnych rozwiązań.


     Projekt Credo bazował na wybranych założeniach demokracji finansowej oraz alternatywnych rozwiązaniach finansowych powstałych we Włoszech pod nazwą Archipelag SCEC (link).

    Staraliśmy się, aby eksperyment polegający na wdrożeniu odmiennego systemu monetarnego był zgodny z prawem.


    TOWARZYSTWO DEMOKRACJI FINANSOWEJ „CREDO” dzięki realizacji Projektu Credo chciało osiągnąć przede wszystkim cel edukacyjny, przybliżający szerokiemu społeczeństwu prawdziwy obraz współczesnego kapitalizmu oraz pokazać na przykładzie, możliwość funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej w zgodzie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Włoski projekt SCEC oparty na społecznej emisji bonów rabatowych i ich rozdawaniu w społeczeństwie był wówczas w fazie zaawansowania.


     Obecnie Projekt Credo nie jest realizowany. Przyczynił się do tego głównie problem upowszechnienia w Polsce systemu alternatywnej waluty lokalnej, która bez oparcia w podaży niezbędnych towarów i usług (na co nie mieliśmy środków) lub w możliwości płacenia powszechnych zobowiązań np. podatków - odgrywa marginalną rolę w społeczeństwie. Sukces walut lokalnych I połowy XX wieku polegał na możliwości zakupu węgla, jako dobra powszechnie wówczas potrzebnego do ogrzewania mieszkań (Schwanenkirchen) lub na możliwości płacenia podatku dochodowego (Worgl). Sukces ów miał zatem swoje podłoże w postawach i działaniach przedsiębiorców lub urzędników państwowych. Koncepcja pieniądza lokalnego oraz ujemnego oprocentowania przestojów kapitału (demurrage) werbalizowana i nagłaśniana jako pierwszoplanowa, w rzeczywistości spełniała rolę dodatkową a nie zasadniczą.


     Opublikowane poniżej materiały dotyczące Projektu Credo: Założenia projektu, Podstawy prawne, Regulamin i Statut Towarzystwa są wyborem informacji z portalu internetowego Projektu Credo. Szczególnie Podstawy prawne, opracowane na podstawie obecnej Konstytucji R.P. stanowią istotną interpretację zasadniczych cech ustroju R.P. które nie są obecnie w Polsce realizowane, a których realizacji wymaga coraz trudniejsza sytuacja życiowa obywateli. Podstawy ustrojowe zapisane w Konstytucji R.P. są najwyższym prawem stanowionym, do którego powinny zostać dostosowane pozostałe ustawy. Zapisy ustawowe i rozporządzenia niezgodne z duchem konstytucji oraz ustroju państwa nie mają mocy obowiązującej i powinny zostać zmienione lub anulowane. Zmiana Konstytucji jest natomiast pożądana jedynie w takim zakresie w jakim lepiej odzwierciedla prawo naturalne.
Podstawowe założenia

Towarzystwa Demokracji Finansowej „Credo”      Celem Towarzystwa Demokracja Finansowej Credo jest powszechna zmiana polityki monetarnej i finansowej, likwidacja obecnego systemu opartego na kreacji pieniądza jako długu i jego oprocentowania. Zmiana ta dotyczy zasad finansowania  gospodarki i życia społecznego i jest podstawą, fundamentem jakichkolwiek innych reform.


     Zmiana jest niemożliwa do przeprowadzenia bez szerokiego społecznego poparcia, aby je zapewnić potrzebna jest edukacja i uświadomienie społeczeństwu możliwości wprowadzenia innego systemu finansowego, opartego nie na kreacji długu, ale na emisji pełnowartościowego pieniądza, który jest emitowany proporcjonalnie do przyrostu dóbr konsumpcyjnych na rynku, po to aby ułatwić obrót i zaspokoić społeczne potrzeby, a nie po to, aby wyemitowany pieniądz zwracać z odsetkami, wywołując zadłużenie, deflację i kryzys.


     Za „klucz” do efektywnego przekonania wielu ludzi uznaliśmy stworzenie lokalnego, alternatywnego systemu monetarnego, jako przykładu systemu funkcjonującego w sposób opłacalny i legalny, który skłoniłby ludzi do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.


     W świetle ustawy zasadniczej Konstytucja R.P. legalny jest system o takich właśnie cechach i powinien on być wprowadzany w Polsce przez bank narodowy: NBP. Jednak zapisy konstytucyjne o wyłącznym przywileju emisji pieniądza przez NBP w Polsce nie zostały właściwie przełożone na zapisy ustawowe, ani nie determinują bankowej praktyki.

     System bankowy w Polsce jest niezgodny z Konstytucją R.P. w sposób rażący. Banki emitują środki rozliczeniowe (pełniące funkcje pieniądza)  na podstawie oprocentowanych obligacji przedstawianych jako zobowiązanie dłużne polskiego Narodu wobec finansowych podmiotów (głownie zagranicznych) lub poprzez system rzekomych pożyczek udzielanych w formie kredytów dla ludności i dla firm.
Regulamin Projektu Credo
I. Podstawy prawne.

1. Na mocy artykułu 12 i 58 Konstytucji RP i Prawa o stowarzyszeniach powołane zostaje Towarzystwo Demokracji Finansowej „Credo” (TDFC).

2. Jednym z celów statutowych Towarzystwa jest praktyczna realizacja części zasad demokracji finansowej w postaci Projektu Credo.

3. Na podstawie Konstytucji RP w szczególności wezwani do działania jej preambułą:

[...] prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Oraz

Art. 8.
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Oraz

Art. 1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Oraz

Art.82.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Postanawiamy wprowadzić w życie Projekt Credo mający na celu realizację podstawowych, gwarantowanych nam praw.

Będąc częścią Narodu polskiego, na podstawie przysługującego nam prawa:

Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

tworząc Projekt Credo egzekwujemy i w praktyce realizujemy następujące zapisy z Konstytucji RP

Art.2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art.5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art.20.
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.21.
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Art.31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Art.32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art.75.
1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Które są pogwałcone między innymi z powodu niewłaściwego stosowania:

Art..227
1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Deklarujemy przy tym działać w zgodzie z:

Art.84.
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

II. Zasady Projektu Credo.

1. W Projekcie Credo biorą udział członkowie Towarzystwa, honorowi, zwyczajni i wspierający.
2. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, każda chętna osoba, także prawna, przystępując do Credo składa deklarację członkostwa i zostaje członkiem wspierającym towarzystwa


3. Członek wspierający ma prawo korzystać z projektu, ma także obowiązek, jeśli leży to w jego możliwościach, umożliwiać innym osobom korzystanie z Credo.


4. Udział w projekcie realizuje się poprzez:
a) transakcje wymiany towarów i usług na portalu internetowym Towarzystwa, realizowane w oparciu o zasady barteru wielostronnego
b) wymianę znaków legitymacyjnych w formie Kuponów Credo o określonej maksymalnej wartości wyrażanej w Credo i minimalnym rabacie.


5. Każdy uczestnik programu jest zobowiązany udzielać innym uczestnikom pomocy w dowolnej formie a znaki legitymacyjne potwierdzają prawa do korzystania z niej.
W szczególności pomoc ta przybiera formę rabatu od cen nominalnych towarów i usług.


6. Wszystkie ceny transakcji między uczestnikami są ustalane w oparciu o zasady wolnego rynku, równowagę popytu i podaży (Art. 20 K.RP)


7. Uczestnicy programu urzeczywistniają zasady sprawiedliwości społecznej (Art.2. K.RP), obowiązek solidarności z innymi (preambuła) oraz społeczną gospodarkę rynkową, biorąc aktywny udział w projekcie i propagując jego idee w społeczeństwie.


8. Wzrost liczby uczestników oraz wzrost wartości i ilości zawieranych transakcji skutkuje demokratyczną emisją kuponów Credo lub ich elektronicznych odpowiedników. Emisja ta jest przeprowadzana w równej wielkości wobec każdego z uczestników.
Jest tym samym najlepszą możliwą formą wyrażenia w życiu społeczno-gospodarczym zasad solidarności i sprawiedliwości społecznej.


9. Zakazana jest wszelka forma odsetek. Odsetki, zarówno te powiększające proporcjonalnie posiadaną ilość Credo, jak i te powodujące proporcjonalny wzrost zadłużenia w przypadku pożyczki, są sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju, poprzez wzrost dysproporcji majątkowych nie mający pokrycia w rzeczywistej pracy, prowadzą do dyskryminacji i wykluczenia z życia społecznego i gospodarczego. Uczestnicy projektu mają obowiązek podejmować działania w celu likwidacji wszelkich form odsetek z życiu społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej, (Art.32.K.RP oraz Art.75.K.RP.)
oraz propagować taką ideę poza granicami RP, stosownie do swoich możliwości.


10. Użytkownicy projektu mają pełne prawa własności wobec posiadanych Credo niezależnie od ich formy; elektronicznej lub drukowanej. Mają prawo do swobodnego nimi dysponowania (Art.21 i Art.31.K.RP) wyłączając obowiązki wynikające z Art.84.K.RP.


11. Projekt Credo zapewniając każdemu obywatelowi prawo i realną możliwość aktywnego udziału w życiu społeczno gospodarczym jest bliski realizacji w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju (Art.5.K.RP).


12. W przypadku rażącego naruszenia statutu Towarzystwa lub regulaminu projektu Credo, Zarząd Towarzystwa, działając w oparciu o Statut, może upomnieć (także wielokrotnie) lub wykluczyć z udziału w projekcie. Od powyższego przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.


13. Szczegółowe zasady funkcjonowania portalu internetowego, dystrybucji bonów Credo są podane w materiałach informacyjnych na stronie internetowej Towarzystwa.
Projekt Credo
I. Zasady ogólne

Projekt Credo polega na bezpłatnym udostępnianiu jego użytkownikom kuponów rabatowych oraz portalu internetowego do wymiany usług lub towarów. Projekt bazuje na zasadach demokracji finansowej realizowanej z konieczności ­– w formie inicjatyw lokalnych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny a sam projekt działa wg zasad non profit.
Wszystkie ewentualne koszty są pokrywane z dobrowolnych składek lub darowizn.
W projekcie może wziąć udział każda chętna osoba.
Przystąpienie do projektu polega na rejestracji poprzez portal internetowy lub za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela programu.
Wystąpienie z projektu polega na wydaniu dyspozycji likwidacji konta przez portal internetowy lub za pośrednictwem lokalnego dystrybutora. Wymagane jest zrealizowanie lub anulowanie wszystkich transakcji na portalu.
Każdy uczestnik otrzymuje początkową pulę w wysokości 100 Credo, w dowolnej proporcji w formie papierowej lub elektronicznej.
Każdy uczestnik będzie otrzymywał systematycznie dodatkowe ilości Credo w miarę wzrostu liczby uczestników i wolumenu zawieranych transakcji.
Wypłaty będą w tej samej wysokości dla wszystkich uczestników programu spełniających (w przypadku platformy internetowej) podane w części III kryteria.
Każdy chętny uczestnik programu może dodatkowo otrzymać naklejkę z logo projektu i prawo do korzystania z logo w materiałach reklamowych, na stronach internetowych.
„Darmo dostałeś, darmo dawaj”. Kupony rozdawane są bezpłatnie, w wypadku zakończenia
programu nie jest wypłacana żadna rekompensata.

II. Portal internetowy

Utworzony zostaje portal internetowy na zasadzie barteru wielostronnego.
Kierowany jest do osób i firm, które będą wykonywać zarówno transakcje kupna (towarów i usług) jak i sprzedaży (towarów i usług).
Każdemu użytkownikowi zostanie przyporządkowane konto z posiadaną przez niego ilością Credo i możliwością dokonywania przelewów do innych uczestników programu.
Dodatkowo, przy wystawianiu każdego przedmiotu będzie można podać stałą kwotę w PLN jako pokrycie kosztów wysyłki towaru. Jej rozliczenie leży w gestii użytkowników nie prowadzimy ani nie monitorujemy przelewów i kont w PLN.
Dopuszczamy (szczególnie w wypadku firm), aby ta pozycja byłą zawyżona o inne koszty ponoszone przez użytkowników, jednak sama licytacja musi być przeprowadzona w Credo.
Za wystawianie przedmiotów i zawierane transakcje nie są pobierane żadne opłaty.
Wszelkie kwestie sporne są rozstrzygane na zasadzie arbitrażu przez jednego z administratorów systemu, z możliwością odwołania się od jego decyzji.
Każdy z uczestników programu powinien starać się, by wprowadzać na rynek dobra, których wartość będzie pozyskiwana za Credo i wyrażana w Credo. Brak obrotu barterowego w Credo skutkuje wstrzymaniem kolejnych bezpłatnych emisji do czasu „nadrobienia zaległości”, czyli pojawienie się na rynku oferowanych towarów.


III Kupony rabatowe

kupon Credo

Projekt kuponu rabatowego o nominale 10 Credo, awers


System drukowanych kuponów rabatowych Credo jest inspirowany istniejącym we Włoszech i stale rozrastającym się systemie SCEC (Solidarity based local money).
Proponowany system (tak SCEC jak i nasze polskie Credo) polega na wzajemnym udzielaniu sobie kwotowych rabatów poprzez wymianę kuponów rabatowych.
Wielkość udzielanych rabatów nie podlega odgórnym zarządzeniom i zależy wyłącznie od uczestnika programu - jednak najniższy nominał kuponu rabatowego to 5 Credo.
Użytkownicy programu mają pełną swobodę w dysponowaniu Credo i w sposobach ich użycia.
W interesie każdego uczestnika programu leży, by jak największa liczba firm i osób prywatnych przystąpiła do programu wtedy pole wymiany jest szerokie, a to oznacza, ze członkowie systemu mogą pokryć wszystkie swoje podstawowe potrzeby ( poza na dziś dzień sektorem dóbr objętych monopolem ).
Każda chętna osoba może być przedstawicielem lokalnym.

kupon Credo

Projekt kuponu rabatowego o nominale 10 Credo, rewers


Korzyści dla konsumentów:
Kupując z pomocą bezpłatnie otrzymanych kuponów rabatowych, płacicie za towary lub usługi mniej w PLN niż bez ich użycia.

Korzyści dla firm, sklepów:
Udzielając kwotowego rabatu (z doświadczeń włoskich wynika, że stanowi to, w fazie początkowej programu, średnio 20% ceny towaru) zachęcasz klienta posiadającego Credo do zakupu u Ciebie, a nie u konkurencji nie używającej Credo.
Mimo spadku zysku wyrażonego w PLN wzrastają obroty. Z tym, ze spadek zysku jest pozorny, bo jest kompensowany siłą nabywcza, jaka dają bony Credo.
Te bony działają tak samo jak znane już kupony rabatowe, ale przewyższają te znane nam już systemy rabatowe poprzez to, że nie tracą ważności, a raz wprowadzone do obrotu już w nim pozostają.
Miejmy stale na uwadze, ze bony Credo nie kosztują nic u źródła ! (nie kosztują wiec tych, co nimi obracają).
Dodatkowo, uzyskane Credo możesz:
- dołączyć do pensji pracownikom ( a jeśli krąg operujących bonami Credo będzie się zwiększał, będzie można zastąpić część wypłat pracowniczych tymi bonami )
- zakupić z ich użyciem towar do swojego sklepu, firmy
- sam jesteś także konsumentem użyj ich by uzyskać rabat w innym sklepie
- wymień je u lokalnego przedstawiciela na wersję elektroniczną i korzystaj z pełni możliwości,
jakie daje portal internetowy.
Doświadczenia włoskie wskazują na stopniowy wzrost obrotów firm i spadek bezrobocia w gminach, w których powszechnie korzysta się z systemu bezpłatnych kuponów rabatowych SCEC.

IV Harmonogram prac

1) Sprawdzenie pod względem prawnym proponowanego projektu.

2) Prace informatyczne:
a) rejestracja domen i wykupienie serwerów
b) wyszukanie odpowiedniego oprogramowania dla serwisu aukcyjnego (najlepiej GNU)
c) ewentualne spolszczenie interfejsu i dostosowanie oprogramowania do naszych potrzeb
d) powołanie grupy administratorów serwisu
e) uruchomienie systemu
f) rozpropagowanie portalu wśród użytkowników Internetu
g) ciągły nadzór nad portalem

3) Prace nad drukowanymi kuponami rabatowymi Credo
a) Projekt logo CREDO oraz TDFC. Przygotowanie projektu numerowanych kuponów zabezpieczonych przed podrabianiem (m.in. hologramem) o nominałach 5, 10, 20, 50, 100 Credo Projekt ulotek i materiałów reklamowych
b) druk kuponów Credo w PWPW S.A.
c) powołanie przedstawicieli lokalnych i rozpoczęcie dystrybucji Credo z chwilą uruchomienia
portalu internetowego) reklama projektu w społecznościach lokalnych, nadzór nad projektem, prowadzenie ankiet

4) Zapewnienie niezbędnego finansowania projektu, szczególnie w początkowej fazie
Statut Towarzystwa Demokracji Finansowej „Credo”
Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1
1. Towarzystwo Demokracji Finansowej „Credo”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej "Credo"
§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Legionowo
§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest cały kraj.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.


Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji


§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. Edukacja i rozwój świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat
istniejących systemów finansowych.
2. Badanie uwarunkowań systemów finansowych oraz ich oddziaływania na społeczeństwo.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych wymiany dóbr i usług pomiędzy obywatelami.
4. Pomoc ludziom w trudnej sytuacji finansowej w odnalezieniu się w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.
§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie portalu internetowego wspierającego bezpośrednią wymianę towarów i usług.
2. pracę członków Towarzystwa.
3. współpracę z zainteresowanymi grupami organizacjami o podobnych celach.
4. organizowanie warsztatów edukacyjnych o finansach.
5. wydawanie publikacji i broszur.
6. propagowanie idei Towarzystwa za pomocą środków masowego przekazu, internetu, plakatów i innych mediów.
7. rozdawanie kuponów o nazwie CREDO, ułatwiających wymianę, także bezgotówkową opartą na zasadach wzajemnego zaufania.Rozdział III. Członkowie Towarzystwa


§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
4. Członkiem wspierającym osoba staje się po wysłaniu na wskazany
adres, pisemnej deklaracji razem ze plikiem skanu dowodu osobistego,
lub poprzez osobiste złożenie pisemnej deklaracji u uprawnionego
przedstawiciela towarzystwa.
5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
d. regularnego opłacania składek,
e. podania danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na podany adres email lub pisemnie do rąk własnych. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV. Władze Towarzystwa


§ 15
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Głosowania odbywają się na oficjalnym forum Towarzystwa dostępnym pod adresem [...] o uprzednio podanej dacie i godzinie końca głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków


§ 19
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.


Zarząd


§ 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna


§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa


§ 25
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
3. Towarzystwa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd przy kwotach powyżej 1000 złotych. Przy kwotach niższych decyzje podejmuje prezes.


Rozdział VI. Działalność gospodarcza


§ 26
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. działalności wydawniczej i poligraficznej,
b. reklamy na portalu internetowym Towarzystwa dostępnym pod adresem...
c. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
d. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
e. działalności edukacyjnej.


Rozdział VII. Sposób reprezentacji
§ 27
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
Dokument przekształcony na HTML

za pomocą Pajączek NxG Professional v5.9.1